• + 30 26410 74121
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Δευ-Παρ 8.00-15.00

Α' Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 5

GFBM_1.1 C ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το μάθημα αντλώντας έννοιες από τη βιομηχανική οργάνωση και τη μικροοικονομία επιχειρεί να εξετάσει τις αγορές και τους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων. Στόχος να μελετηθεί η διάρθρωση των αγορών και πως αυτή διαμορφώνεται από τη στρατηγική συμπεριφορά των επιχειρήσεων αλλά και τις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων.
Εξετάζονται, λοιπόν στρατηγικές όπως η τιμολόγηση, η διαφοροποίηση προϊόντος, η διαφήμιση, η έρευνα και ανάπτυξη, οι συγχωνεύσεις και στρατηγικές συμμαχίες, οι οποίες ορίζουν τον βαθμό του ανταγωνισμού και τη μορφή της αγοράς. Οι παραπάνω στρατηγικές καθορίζουν τόσο τη δομή των αγορών όσο και τις πολιτικές ανταγωνισμού που εφαρμόζονται στις αγορές και ιδιαίτερα στις αγορές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Επιπλέον στο μάθημα εξετάζεται η θεωρία παιγνίων, η χρήση κινήτρων και συμβολαίων (συμβολαιάκη γεωργία) καθώς  και ο ρόλος των αγροτικών συνεταιρισμών στη διαμόρφωση των αγορών τροφίμων και αγροτικών προϊόντων

Περισσότερα

GFBM_1.2 C ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το μάρκετινγκ είναι η επιχειρηματική φιλοσοφία και λειτουργία που εντοπίζει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη, προσδιορίζει και μετρά το μέγεθος τους, καθορίζει ποιες αγορές - στόχους μπορεί η επιχείρηση τροφίμων/αγροτικών προϊόντων να εξυπηρετήσει καλύτερα, αποφασίζει ποια είναι τα κατάλληλα προϊόντα  που εξυπηρετούν αυτές τις αγορές και καλεί όλα τα στελέχη του οργανισμού να "σκεφτούν" και να εξυπηρετήσουν τον πελάτη σκεπτόμενοι πάντα τον ανταγωνισμό. Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη, συστηματική, επιστημονική και αναλυτική προσέγγιση σχετικά με τον ζωτικό για την επιχείρηση χώρο του μάρκετινγκ ειδικότερα για τον κλάδο τροφίμων. Με την έννοια αυτή το μάθημα περιλαμβάνει την ιδεολογία, τη μεθοδολογία, τις πολιτικές, τις τεχνικές καθώς και την πρακτική του σύγχρονου Μάρκετινγκ.
Το συγκεκριμένο μάθημα παρέχει στους φοιτητές ένα εισαγωγικό πλαίσιο για την αξιοποίηση και εφαρμογή της έννοιας του Μάρκετινγκ σε επιχειρηματικό επίπεδο. Οι διαλέξεις αυτές έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι φοιτητές να εξοικειωθούν  με τις θεμελιώδεις έννοιες του Μάρκετινγκ αλλά και τα εργαλεία που αυτό χρησιμοποιεί, όπως: η διοίκηση Μάρκετινγκ, η στρατηγική Μάρκετινγκ, η τμηματοποίηση της αγοράς, η τιμολόγηση, η προώθηση, οι πωλήσεις, ο κύκλος ζωής του προϊόντος, η συμπεριφορά του καταναλωτή, η έρευνας αγοράς και μάρκετινγκ και τέλος το σχέδιο Μάρκετινγκ. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους είναι η κατανόηση του κρίσιμου ρόλου που παίζει το Μάρκετινγκ για την ευημερία και την ανάπτυξη της εκάστοτε επιχείρησης. Θα δοθεί τέλος έμφαση στην πρακτική εφαρμογή του Μάρκετινγκ για τα αγροτικά προϊόντα και τις επιχειρήσεις τροφίμων, όπου θα συνδυαστεί η θεωρία με την πράξη.

Περισσότερα

GFBM_1.4 C ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στις κρίσιμες λειτουργίες της διοίκησης επιχειρήσεων που αφορούν στο προγραμματισμό, στη οργάνωση, στην καθοδήγηση και στον έλεγχο. Επιπρόσθετα οι φοιτητές θα εξοικειωθούν μέσω πρακτικών εφαρμογών στην Διοίκηση μέσω στόχων (Management By Objectives) και στην Εξισορροπημένη αξιολόγηση (Balanced Scorecard). Το μάθημα αποσκοπεί επίσης στην απόκτηση από μέρους των φοιτητών βασικών δεξιοτήτων παρακίνησης και ικανοτήτων ηγεσίας. Υποστηρίζεται από μελέτες περιπτώσεων και συζήτηση άρθρων που συνδέονται με τις γνωστικές περιοχές του μαθήματος.

Περισσότερα

GFBM_1.5 C ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στις κρίσιμες λειτουργίες της διοίκησης επιχειρήσεων που αφορούν στο προγραμματισμό, στη οργάνωση, στην καθοδήγηση και στον έλεγχο. Επιπρόσθετα οι φοιτητές θα εξοικειωθούν μέσω πρακτικών εφαρμογών στην Διοίκηση μέσω στόχων (Management By Objectives) και στην Εξισορροπημένη αξιολόγηση (Balanced Scorecard). Το μάθημα αποσκοπεί επίσης στην απόκτηση από μέρους των φοιτητών βασικών δεξιοτήτων παρακίνησης και ικανοτήτων ηγεσίας. Υποστηρίζεται από μελέτες περιπτώσεων και συζήτηση άρθρων που συνδέονται με τις γνωστικές περιοχές του μαθήματος.

Περισσότερα

GFBM_2.1 C ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι

Οι ενότητες που καλύπτονται είναι οι εξής:
  • Περιγραφική Στατιστική με ένα ή δύο δείγματα: πίνακες συχνοτήτων και γραφικές παραστάσεις ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών, μέτρα θέσης, μέτρα μεταβλητότητας, μέτρα λοξότητας και κύρτωσης, θηκογράμματα (box-plots), σύγκριση των μέτρων θέσης και μεταβλητότητας.
  • Μονοδιάστατοι και διδιάστατοι (ανεξάρτητοι ή συσχετισμένοι) πληθυσμοί: εκτιμήσεις παραμέτρων σε σημείο και διάστημα, και έλεγχοι υποθέσεων (η έννοια της p-τιμής (p-value), συσχέτιση και ο συντελεστής του Pearson.
  • Βασικά πειραματικά σχέδια, Ανάλυση της Διακύμανσης και Γραμμικά Μοντέλα: με ένα και δύο παράγοντες (με ή χωρίς αλληλεπίδραση), εκτιμήσεις παραμέτρων (σε σημείο και διάστημα) και συγκρίσεις, πολλαπλές συγκρίσεις και διαγνωστικοί έλεγχοι καταλληλότητας.
  • Μη παραμετρική Στατιστική: οι έλεγχοι των Mann-Whitney, του Wilcoxon, των Kruskal-Wallis, του Friedman, των Kolmogorov-Smirnov(με ή χωρίς τη διόρθωση του Lilliefors) και των Shapiro-Wilk, ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman.

Περισσότερα