• + 30 26410 74121
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Δευ-Παρ 8.00-15.00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019--2020 τριανταπέντε  (35) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ» (ΜΒΑ Food Business Management), όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης 2916/19.7.2018, τ.Β΄(σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3) εξάμηνα. Το Π.Μ.Σ. συντίθεται από δώδεκα (12) μαθήματα. Ειδικότερα  διδάσκονται  πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα, στο Α΄ εξάμηνο,  τρία (3) υποχρεωτικά  και δύο (2) επιλογής  μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο και ένα (1) υποχρεωτικό και   ένα (1) επιλογής στο Γ΄ εξάμηνο. Οι φοιτητές εκπονούν την διπλωματική τους εργασία στην διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου. Τα μαθήματα του Γ΄ εξαμήνου πραγματοποιούνται με την μέθοδο «εξ’ αποστάσεως».

Η εβδομαδιαία διδασκαλία κάθε μαθήματος συνίσταται από τρίωρη διάλεξη ή/και ασκήσεων (εργαστηριακών κλπ.)  ανάλογα με τη φύση του μαθήματος.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη  Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων όπως αυτή αναπτύσσεται και εξελίσσεται στη σύγχρονη εποχή.

Η βιομηχανία τροφίμων είναι από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής μεταποίησης. Ο κλάδος κατέχει εξέχουσα θέση στην ελληνική οικονομία, συνεισφέροντας σημαντικά στο σύνολο της οικονομίας και παρουσιάζει την υψηλότερη συμβολή σε όλα τα βασικά μεγέθη της μεταποίησης. Αποτελεί έναν κλάδο ιδιαιτέρως δυναμικό, ανταγωνιστικό και εξωστρεφή.

Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. θα επιτρέπει στους φοιτητές να έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον των επιχειρήσεων τροφίμων, μέσω των μελετών περιπτώσεων και των επιχειρηματικών παιχνιδιών που θα έχουν αναπτυχθεί και αποκτηθεί με βάση τα πραγματικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής οικονομίας και του συγκεκριμένου κλάδου, καθώς και μέσω επισκέψεων στις επιχειρηματικές μονάδες παραγωγής προϊόντων. Το εκπαιδευτικό έργο του Π.Μ.Σ. θα αντικατοπτρίζεται στην παρεχόμενη γνώση, την έρευνα και στην συμβολή του στην ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής  οικονομίας.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί  πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων και πτυχιούχοι Οικονομικής, Τεχνολογικής και Θετικής κατεύθυνσης, άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι., συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των  επιτυχόντων.

Για την παρακολούθηση του εν λόγω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης κατανεμημένα σε δόσεις. Το Π.Μ.Σ παρέχει υποτροφίες με τη μορφή ολικής απαλλαγής διδάκτρων. Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και  του ΦΕΚ 3387/10.8.2018 (τ. Β΄)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να δημιουργήσουν αιτήσεις εισαγωγής στην παρακάτω  δικτυακή πύλη, καταχωρώντας τα απαραίτητα  στοιχεία τους εντός της προθεσμίας υποβολής και αναρτώντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

 https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm                                                                                                 

καθώς και  να  εκτυπώσουν  την ηλεκτρονική αίτηση που  δημιούργησαν και να την καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να την  αποστείλουν  ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Γ. Σεφέρη 2, 301 00 Αγρίνιο) έως την Δευτέρα  16 Σεπτεμβρίου 2019, με τα εξής  δικαιολογητικά:

 

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Δύο (2) φωτογραφίες.
 3. Βιογραφικό σημείωμα (αναρτημένο υπόδειγμα στον ιστότοπο του Τμήματος)
 4. Αντίγραφο τίτλου σπουδών συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Δύο συστατικές επιστολές.
 6. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού, τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο Lower ή ανώτερο).
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 9. Έκθεση σκοπού (αναρτημένο έντυπο στον ιστότοπο του Τμήματος).

Η Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζεται από τρία (3) μέλη και ειδικότερα από τον Δ/ντή του Π.Μ.Σ. και δύο (2) μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και η επιλογή θα γίνει κυρίως  με συνεκτίμηση κριτηρίων όπως:  η συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ο  βαθμός πτυχίου ή διπλώματος και οι  επιδόσεις σε μαθήματα σχετικά με το Π.Μ.Σ., άλλες μεταπτυχιακές σπουδές, οι υποτροφίες, διακρίσεις και δημοσιεύσεις, η  επαγγελματική εμπειρία, η κατοχή άλλων πτυχίων (όπως ECDL, GMAT),  το  επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας πλέον της προαπαιτούμενης καλής γνώσης (επίπεδο Β2 που ισοδυναμεί με πτυχίο Lower), και η ανταπόκριση του υποψηφίου σε ατομική προφορική συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν για ατομική συνέντευξη  το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου  (μεταξύ  2-10 Οκτωβρίου 2019).

Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και λειτουργία του Π.Μ.Σ., παρέχονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ.,  (http://mba.deapt.upatras.gr/) και από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (τηλ. 2641074121 και 2641074194).

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

Γρηγόριος Μπεληγιάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διευκρινίσεις Περί Προκήρυξης

Καταληκτική  ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Δευτέρα  16 Σεπτεμβρίου 2019)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Τα αναρτημένα έντυπα (δήλωση ατομικών, στοιχείων, έντυπο βιογραφικού σημειώματος και έκθεση σκοπού) θα τα συμπληρώσετε και αφού τα υπογράψετε,  θα τα σκανάρετε και θα τα αναρτήσετε εντός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα υποβάλλετε την αίτησή σας).

Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης το οποίο υπάρχει και εντός του πληροφοριακού συστήματος.

Το ύψος των τελών φοίτησης καθορίζεται στο ποσό των 3.250,00 ευρώ. Η καταβολή τους γίνεται σε 4 δόσεις και συγκεκριμένα:

 • Α’ δόση (με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. και στο Α’ εξάμηνο): 1.000,00 ευρώ
 • Β’ δόση (με την εγγραφή στο Β’ εξάμηνο):  750,00 ευρώ
 • Γ’ δόση (με την εγγραφή στο Γ’ εξάμηνο):  750,00 ευρώ
 • Δ’ δόση (τρεις μήνες μετά την εγγραφή στο Γ’ εξάμηνο και πριν την παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίες)  750,00 ευρώ.

Μέσα στο πληροφοριακό σύστημα δημιουργήσαμε και τρία επιπλέον πεδία πέραν αυτών που αναγράφονται στα δικαιολογητικά εκ των οποίων τα δύο τα αναγράφουμε στον κανονισμό μας (άρθρο 5) και συγκεκριμένα α) Δήλωση ατομικών στοιχείων και β)πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα του Δήμου  που αφορά μόνο όσους επιλεγούν. Η δήλωση ατομικών στοιχείων είναι απλή καταγραφή στοιχείων. Αν έχετε στη διάθεσή σας το πιστοποιητικό μπορείτε να το αναρτήσετε εάν το επιθυμείτε στο σύστημα αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Ειδάλλως όσοι επιλεγούν θα το προσκομίσουν και αργότερα στη Γραμματεία.

Η επικύρωση του  αντιγράφου πιστοποιητικού, τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο Lower ή ανώτερο) θα πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο ή από το Υπουργείο εξωτερικών.

Εντός του συστήματος υπάρχει και ένα πεδίο πρόσθετο  με τίτλο άλλα δικαιολογητικά στο οποίο μπορείτε να αναρτήσετε οτιδήποτε άλλο διαθέτετε εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών.

Εάν στο σύστημα απαιτείται ασπρόμαυρη φωτογραφία κάνετε σκανάρισμα εάν διαθέτετε έγχρωμη για να μην επιβαρυνθείτε.

Στα σημεία που αφορούν σε ημερομηνίες δεν θα συμπληρώνετε μόνοι σας αλλά θα πατάτε το διπλανό εικονίδιο και θα κλικάρετε (έτος, μήνα και ημέρα).

Στο όνομα του Ιδρύματος που αποφοιτήσατε θα γράψετε δίπλα στο δείκτη χώρας μόνοι σας GR και θα πατήσετε αναζήτηση.

Ο βαθμός πτυχίου θα γράφεται με τη μορφή, π.χ. 7,59.

Η αίτηση που συμπληρώνετε εντός του πληροφοριακού συστήματος μετά την εισαγωγή των στοιχείων ταυτότητας,  παρουσιάζει την εισαγωγή των στοιχείων διαβατηρίου. Αν δεν διαθέτετε για να μπορέσετε να προχωρήσετε στη συμπλήρωση της αίτησης  συμπληρώνετε στα στοιχεία που αφορούν στο διαβατήριο το σημείο στίξης  τελεία (.) στο πρώτο πεδίο,  τελεία (.) στο δεύτερο πεδίο και στο τρίτο πεδίο την προηγούμενη της ημερομηνίας που υποβάλλετε την αίτηση αυτή.

Ολοκληρώνοντας με την καταχώρηση των στοιχείων σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και την συμπλήρωση εντύπων και ανάρτηση των δικαιολογητικών αναμένουμε όπως αναγράφεται και στην προκήρυξη να εκτυπώσετε την ηλεκτρονική αίτηση και μαζί με τα συμπληρωμένα έντυπα και τα δικαιολογητικά να μας τα στείλετε. Στις 16/19/2019 θα πρέπει να τα έχουμε στη Γραμματεία.

Οι συστατικές επιστολές μπορεί να προέρχονται και από επαγγελματικό χώρο και όχι μόνο από καθηγητές.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας

Εκ της Γραμματείας


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εγχειρίδιο Χρήσης Εισαγωγής Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Φοιτητή

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΒΑ» (ΜΒΑ Food Business Management)

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.