• + 30 26410 74121
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Δευ-Παρ 8.00-15.00

Πανεπιστήμιο Πατρών

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας - Οδηγίες προς τους φοιτητές και τους διδάσκοντες


Πανεπιστήμιο Πατρών

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Σίτιση φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Aνακοίνωση

Σίτιση φοιτητών και μεταπτυχιακών φοιτητών - υποψήφιων διδακτόρων : Διάστημα υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022: από 1.9.2021 έως 29.10.2021.

Σχετικό link: https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-merimna/sitisi/

Εκ της Γραμματείας


Πανεπιστήμιο Πατρών

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, θα παραμείνει κλειστή από 9/8 έως και 20/8 και ως εκ τούτου στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος προσέλθει για την προσκόμιση δικαιολογητικών του που ήδη έχει αναρτήσει και ηλεκτρονικά στο σύστημα για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ακαδ. έτους 2021-2022,  παρακαλούμε να  τα βάλει μέσα στη θυρίδα  4 (Γραμματεία ΔΕΑΠΤ απέναντι από το γραφείο της προϊσταμένης)  και θα τον ενημερώσουμε με την επιστροφή μας. 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας.

Αγρίνιο 6-8-2021


Πανεπιστήμιο Πατρών

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής Αιτήσεων

17 Σεπτεμβρίου 2021

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 τριανταπέντε (35) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων ΜΒΑ» (ΜΒΑ Food Business Management), όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης 2916/19.7.2018, τ.Β΄ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3) εξάμηνα. Το Π.Μ.Σ. συντίθεται από δώδεκα (12) μαθήματα. Ειδικότερα διδάσκονται πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο, τρία (3) υπο- χρεωτικά και δύο (2) επιλογής μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο και ένα (1) υποχρεωτικό και ένα (1) επιλογής στο Γ΄ εξάμηνο και εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας. Τα μαθήματα του Γ΄ εξαμήνου πραγματοποιούνται με τη μέθοδο «εξ’ αποστάσεως».

Α & Β εξάμηνο:  Μαθήματα 2 φορές την εβδομάδα Τρίτη κ Τετάρτη
17:00-21:30 και ένα μάθημα "εξ' αποστάσεως"

Γ εξάμηνο: "εξ' αποστάσεως" 2 μαθήματα + πτυχιακή

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων όπως αυτή αναπτύσσεται και εξελίσσεται στη σύγχρονη εποχή. Η βιομηχανία τροφίμων είναι από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής μεταποίησης. Ο κλάδος κατέχει εξέχουσα θέση στην ελληνική οικονομία, συνεισφέροντας σημαντικά στο σύνολο της οικονομίας και παρουσιάζει την υψηλότερη συμβολή σε όλα τα βασικά μεγέθη της μεταποίησης. Αποτελεί έναν κλάδο ιδιαιτέρως δυναμικό, ανταγωνιστικό και εξωστρεφή.

Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. επιτρέπει στους φοιτητές να έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον των επιχειρήσεων τροφίμων, μέσω των μελετών περιπτώσεων και των επιχειρηματικών παιχνιδιών που θα έχουν αναπτυχθεί και αποκτηθεί με βάση τα πραγματι- κά χαρακτηριστικά της Ελληνικής οικονομίας και του συγκεκριμένου κλάδου, καθώς και μέσω επισκέψεων στις επιχειρηματικές μονάδες παραγωγής προϊόντων. Το εκπαιδευτικό έργο του Π.Μ.Σ. αντικατοπτρίζεται στην παρεχόμενη γνώση, την έρευνα και στην συμβολή του στην ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων και πτυχιούχοι Οικονομικής, Τεχνολογικής και Θετικής κατεύθυνσης άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι., συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων(τέλος Σεπτεμβρίου).

Για την παρακολούθηση του εν λόγω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης κατανεμημένα σε δόσεις. Το Π.Μ.Σ παρέχει υποτροφίες με τη μορφή ολικής απαλλαγής διδάκτρων. Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και του ΦΕΚ 3387/10.8.2018 (τ. Β΄).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δημιουργήσουν αιτήσεις εισαγωγής στην παρα- κάτω δικτυακή πύλη, καταχωρώντας τα απαραίτητα στοιχεία τους εντός της προθεσμίας υποβολής και αναρτώντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm καθώς και να εκτυπώσουν την ηλεκτρονική αίτηση που δημιούργησαν και να την καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Γ. Σεφέρη 2, 301 00 Αγρίνιο) έως την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021, με τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Δύο (2) φωτογραφίες.
 3. Βιογραφικό σημείωμα (αναρτημένο υπόδειγμα στον ιστότοπο του Τμήματος)
 4. Αντίγραφο τίτλου σπουδών συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμο- λογίας.
 5. Δύο συστατικές επιστολές.
 6. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού, τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλι- κής γλώσσας (πτυχίο Lower ή ανώτερο).
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 9. Έκθεση σκοπού (αναρτημένο έντυπο στον ιστότοπο του Τμήματος).

Η Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζεται από τρία (3) μέλη και ειδικότερα από τον Δ/ντή του Π.Μ.Σ. και δύο (2) μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και η επιλογή θα γίνει κυρίως με συνεκτίμηση κριτηρίων όπως: η συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος και οι επιδόσεις σε μαθήματα σχετικά με το Π.Μ.Σ., άλλες μεταπτυχιακές σπουδές, οι υποτροφίες, διακρίσεις και δημοσιεύσεις, η επαγγελματική εμπειρία, η κατοχή άλλων πτυχίων (όπως ECDL, GMAT), το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας πλέον της προαπαιτούμενης καλής γνώσης (επίπεδο Β2 που ισοδυναμεί με πτυχίο Lower), και η ανταπόκριση του υποψηφίου σε ατο- μική προφορική συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν για ατομική συνέντευξη το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και λειτουργία του Π.Μ.Σ., παρέχονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ., (http://mba.deapt.upatras.gr/) και από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (τηλ. 2641074121 και 2641074107).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Προκόπιος Θεοδωρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής

Μπορείτε να κατεβάσετε τα απαιτούμενα έγγραφα (Γενικές διευκρινίσεις επί της προκήρυξης, Δήλωση ατομικών στοιχείων, Εγχειρίδιο χρήσης εισαγωγής μεταπτυχιακού και διδακτορικού φοιτητή, Έκθεση σκοπού, Προτεινόμενο υπόδειγμα συστατικής επιστολής, Προς συμπλήρωση υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος) από εδώ